Общи Условия

Общи условия

Последна актуализация: 10 октомври 2019 г.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия („Условия“, „Общи условия“), преди да използвате уебсайта https://www.arda.bg („Услугата“), управлявана от arda.bg (“нас”, “ние” или “нашите„).

Достъпът до и използването на Услугата се обуславя от приемането и спазването на тези Условия. Тези условия се отнасят за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугата.

Достъпвайки или използвайки Услугата, вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Условия. Ако не сте съгласни с някоя част от условията, тогава имате право да не ползвате Услугата.

Връзки към други уебсайтове

Услугата ни може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от arda.bg.

Аrda.bg няма контрол върху и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Освен това, потвърждавате и се съгласявате, че arda.bg не носи отговорност, пряко или косвено, за каквито и да е щети или загуби, причинени или за които се предполага, че са причинени от или във връзка с използването или позоваването на всяко налично такова съдържание, стоки или услуги намиращи се на или чрез такива уебсайтове или услуги.

Настоятелно ви съветваме да прочетете общите условия и политиките за поверителност на всеки уеб сайт или услуги на трети страни, които посещавате.

Прекратяване

Можем да прекратим достъпа ви до нашата Услуга незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по каквато и да е причина, включително и без ограничение, ако нарушите Условията.

Всички разпоредби на Условията, които по своето естество следва да продължат и след прекратяването, ще продължат и след прекратяването, включително, без ограничение, разпоредби за собственост, гаранции, обезщетения и ограничения на отговорността.

Действащо законодателство

Тези Условия се ръководят и тълкуват в съответствие със законите на България, без да се вземат предвид нейните разпоредби за конфликт на право.

Нашето неизпълнение на каквото и да е право или предоставяне на тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя от разпоредбите на тези Условия се счита за невалидна или неприложима от съд, останалите разпоредби на тези Условия ще останат в сила. Тези Условия представляват цялото споразумение между нас относно нашата Услуга и заместват и заменят всички предварителни споразумения, които бихме могли да имаме между нас относно Услугата.

Промени

Ние си запазваме правото по собствено усмотрение да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена, ние ще се опитаме да предоставим предизвестие най-малко 30 дни преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна, ще се определя по наша собствена преценка.

Продължавайки да използвате нашата Услуга след влизането в сила на тези редакции, вие се съгласявате да бъдете обвързани с преработените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Услугата.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези Условия, моля, свържете се с нас.